My Rights - My Voice

My Rights - My Voice Logo
  • език:
  • Deutsche Version
  • English Version
  • Bulgarian Version
  • Hungarian Version

Моите права – Моят глас

Контекстът на проекта

 

Много хора с увреждания в Европа получават подкрепа от организации-доставчици на услуги. Качеството на предоставяната услуга зависи най-вече от качеството на работа на персонала. Персоналът е повече или по-малко образован и обучен в зависимост от образователната система във всяка европейска страна. Учебните програми на образователните институции се различават доста. Общото помежду им е, че не включват систематично и регулярно лица с увреждания в обучението и образованието на персонала. Поради това, проектът „Моите права – Моят глас” е разработен в рамките на Програмата за учене през целия живот, подпрограма Грюндвиг, с основната цел да се подобри образованието за възрастни чрез трансфериране на иновативен подход на международно обучение на хора с увреждания в Европа.

 

Целите на проекта

Целите на проекта бяха да се обучат лица с обучителни затруднения да станат обучители по темите за правата си, отразени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Конвенцията е водещият документ за хората с увреждания в целия свят. Предвидено е тези обучени обучители с обучителни затруднения да участват в обучение на персонал на доставчици на услуги за хора с увреждания. Образователните институции, които предоставят това обучение на персонала се очаква да наемат регулярно или да наемат като подизпълнители обучители с обучителни затрудения. Обучавайки се от лица с увреждания, които биха могли да бъдат клиентите, които подкрепя, персоналът по-добре разбира правата и нуждите на лицата с увредания. Това подобрява качеството на предоставяните услуги, което води до по-добро качество на живот на хората с увреждания.

Вижте другите секции за резултатите!

 

 

Видеото за проекта

 

Видеото за проекта 

Ако искате да поръчате цялото DVD моля изпратете и-мейл на:

johannes.ungar@innovia.at

или се обадете на телефон: +43 676 843 843 10.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази брошура не е изготвена от Комисията и Комисията не носи отговорност за информацията на този сайт или как тя се използва