My Rights - My Voice

My Rights - My Voice Logo
  • език:
  • Deutsche Version
  • English Version
  • Bulgarian Version
  • Hungarian Version

Резулта

Кои са основните резултати?

Най-значимите и измерими постижения и резултати на проекта са:

  • Програма за обучение на лица с обучителни затруднения с цел да станат обучители на персонал по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, преведена на английски, български, немски и унгарски.
  • 48 обучени обучители с обучителни затруднения и 16 обучени ко-обучители без увреждания от 4 различни страни, които са обучители на персонал по Конвенцията.
  • 278 членове на персонал на доставчици на услуги за хора с увреждания или студенти от Австрия, България, Германия, Унгария и Великобритания, които са получили обучение по правата на хората с увреждания според Конвенцията. Обучението е проведено от обучени обучители с обучителни затруднения.
  • DVD, разказващо историята на един човек с обучително затруднение, който е обучен и е станал обучител, и който  провежда обучение на персонал според Конвенцията. DVD-to служи като ръководен материал за новия подход и неговата методология.
  • 120 участници, около 80% от тях с обучителни затруднения, в международната конференция, които са изпитали как работи подходът обучение-от-хора с увреждания.

Четири образователи институции от Австрия, Германия и Великобритания, които вече прилагат подхода обучение-от-обучители с увреждания в своите учебни програми като регулярно наемат или възлагат на обучени обучители с обучителни затруднения да обучават студенти по правата на хората с увреждания според Конвенцията. – Беше предвидено това да е дългосрочната цел на проекта, но вече е постигната в рамките на проекта.

 

Брошура за резултатите

Брошура, която описва и показва постиженията на проекта. Написана е в лесно четима и разбираема форма.

Можете да изтеглите брошурата от тук:

Обучителната програма

Разработихме обучителна програма за обучение на хора с обучителни затруднения с цел да станат обучители по Конвенцията на ООН. 49 лица с обучителни затруднения бяха обучени от обучители с обучителни затруднения с подкрепата на ко-обучител от австрийка страна.

Оттук може да свалите резюме на 5-дневния обучителен курс, както и Наръчника за обучителния курс:

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази брошура не е изготвена от Комисията и Комисията не носи отговорност за информацията на този сайт или как тя се използва